V našem katalogu je 1680 položek.

Záruka Black&Decker

Reklamační řád firmy Black & Decker ČR
Definice záruky
Firma Black & Decker poskytuje od 1. 1. 2003 záruku 24 měsíců od data prodeje na zboží
určené pro soukromou spotřebu ( dle § 620 obč. zákoníku). Tato záruka se vztahuje na všechny druhy el. ručního nářadí dodávaného na český trh pod označením Black & Decker, DeWalt
Firma Black & Decker poskytuje od 1. 1. 2003 záruku 12 měsíců od data prodeje na zboží určené k obchodní nebo podnikatelské činnosti ( záruka dle obchodního zákoníku).
Tato záruka se vztahuje na všechny druhy el. ručního nářadí dodávaného na český trh pod označením Black & Decker, DeWalt
V obou případech se záruka nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním ( uhlíky, mazací tuky, pryžová těsnění na pohyblivých částech, atd.), na vady vzniklé nesprávným používáním či neodborným zacházením v rozporu s návodem k obsluze. Prováděcí předpis
Firma Black & Decker trvá v každém případě na odborném posouzení každého nároku na záruční opravu či výměnu servisním partnerem Band Servis. Toto vychází z technické podstaty našich výrobků a tudíž jen odborně vyškolený personál je schopen posoudit, zda se jedná o nárok oprávněný či nikoliv ( přetěžování přístroje, normální opotřebení, nevhodné použití,…).
Podrobný rozbor nároku na opravu či výměnu výrobku je uveden v odstavci „ostatní ustanovení“
K uznání záruky je nutný řádně vyplněný záruční list a prodejní doklad o koupi výrobku.
Prodejce ( dle § 620 obč. zákoníku) vyplní při prodeji přiložený záruční list k danému výrobku a informuje zákazníka na nutnost seznámit se s ustanoveními uvedenými v návodu k obsluze.
Záruční listy na zahradní techniku nebudou vyměňovány, ale pro záruční opravu bude průkazné datum prodeje ( musí být po 1.1.2003 pro poskytnutí záruky 24 měsíců).
Ostatní ustanovení
Výměna či oprava ?
V novele obč. zákoníku provedené zákonem č. 136/2003 Sb. se nově zavádí právo na opravu případně výměnu věci v následujících případech :
1. rozpor s kupní smlouvou - v § 616 odst.2 je obsažena definice pro shodu s kupní smlouvou ( věc má jakost a užitné vlastnosti výrobcem popisované nebo pro věc tohoto druhu obvyklé).
- v § 616 odst.3 je definováno právo kupujícího na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě a to buď opravou nebo výměnou věci ( tech. parametry výrobku, užitné vlastnosti). Toto je řešeno tzv. předprodejní reklamací ( výměna či oprava nepoužitého přístroje v originálním balení).
- § 616 odst.4 – rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během 6 měsíců se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak a je řešen dle odst. 3 Toto ustanovení však nelze paušálně uplatňovat na nefunkčnost již používaného výrobku. Pomocí důkazu opotřebení pohyblivých částí lze jednoznačně dokázat, že tento rozpor neexistoval při převzetí věci. Firma Black & Decker si vyhrazuje právo neuznání nároků obchodního partnera na výměnu věci či dobropis v případě, že se tento rozhodne pro výměnu, na kterou nemá kupující nárok.
Platí zde hlavně nařízení o nutnosti posouzení nároků odborným servisem ( může prokázat výše uvedené skutečnosti či přetěžování přístroje). 2. záruční nárok
- § 622 odst.1 Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci.
Opět platí nařízení o nutnosti posouzení nároků odborným servisem. Tento posoudí úměrnost vady (porucha vypínače,..), oprávněnost nároku na záruční servis a stanoví další postup – oprava nebo výměna nebo odmítnutí nároku na bezplatnou opravu. Firma Black & Decker si vyhrazuje právo neuznání nároků obchodního partnera na výměnu věci či dobropis v případě, že se tento rozhodne pro výměnu, na kterou nemá kupující nárok.
V případě výměny přístroje dochází k výměně přístroje bez nároku na nový obal.
Přílohou je postup při vyřizování reklamací u našich obchodních partnerů.
V Praze dne 3.3.2003 Ing. Petr Hrůza ředitel
Postup při reklamacích výrobků Black & Decker , DeWalt.
1. Nefunkční přístroj , nekompletní přístroj – při prodeji zákazníkovi ( předprodejní servis )
Obchodní partner informuje telefonicky nebo faxem zastoupení firmy Black & Decker případně obch. zástupce dodavatelské firmy . Přístroj bude poté vyzvednut a předán k opravě případně k dokompletování a nebo bude vyměněn za nový produkt. Termín pro vyřízení takovéto reklamace je do 14 dnů od oznámení o závadě .
2. Nefunkční přístroj – reklamace spotřebitele ( záruční servis )
Obchodní partner převezme nefunkční přístroj a zašle jej poštou, sběrnou službou do Band Servisu Zlín a nebo jej předá do jedné z jeho poboček a nebo po dohodě obchod. zástupci dodavatelské firmy , který zajistí předání do příslušného servisu . V servisu dojde k posouzení závady a v případě oprávněného nároku na záruční opravu k jeho opravení, případně výměně za nový (bez nového obalu). V případě , že nebude záruka uznána , bude obchodní partner ( spotřebitel ) informován o ceně případné placené opravy . Opravený ( ale i neopravený ) přístroj pak bude zaslán zpět ( příp. předán ) obchodnímu partnerovi k předání spotřebiteli . Termín pro vyřízení takovéto reklamace je do 25 dnů od zaslání do servisu či předání obch. zástupci dodavatele .
3. Informace obchodním partnerům
Servis poskytne obchodnímu partnerovi bez prodlení následující informace: - neuznání nároku na záruční opravu ( včetně vysvětlení důvodů) - akceptování výměny přístroje
4. Opakovaná závada – reklamace spotřebitele ( záruční servis )
V případě prokazatelného výskytu opakované závady ( záznamy z předchozích tří oprav v servisu Black & Decker ) vymění obchodní partner spotřebiteli vadný výrobek nebo vrátí peníze . Obchodní partner informuje telefonicky nebo faxem zastoupení firmy Black & Decker případně obch. zástupce dodavatelské firmy o této skutečnosti . Firma Black & Decker nebo dodavatelská firma zajistí převzetí vadného přístroje včetně všech dokladů o servisu a zajistí jeho výměnu případně dobropis obchodnímu partnerovi
5. Ostatní
V případě nedodržení výše uvedených pokynů si firma Black & Decker vyhrazuje právo neuznání nároků obchodního partnera na případné dobropisy či výměny přístrojů .
V Praze dne 3.3.2003 Ing. Petr Hrůza
Autorizované servisy

Praha
Klášterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Tel. 244403247
Fax. 241770167
Zlín
K pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel. 577008550
Fax. 577008559

Hradec Králové
Veverkova 1515
506 06 Hradec Králové
Tel. 495539126

Fax. 495539126

Brno
Škárova 2
612 00 Brno
Tel. 549211831
Fax. 549211831

Ostrava
Tesinska 234/120

716 00 Ostrava
Tel. 596232390
Fax. 596232390


 
Copyright © 2005-2012, BORA spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena.