V našem katalogu je 1680 položek.

Ochrana osobních dat

Ochrana osobních dat na Naradi-Dilna.cz

  • Abychom Vám mohli poskytnout veškeré služby spojené s nakupováním v našem obchodě, potřebujeme znát některá Vaše osobní data.
  • Data, která takto získáme, jsou uložena v naší databázi zákazníků, kde jsou chráněna před zneužitím.
  • Vámi vyplněná data používáme k realizaci plateb za nakoupené zboží, za účelem správné dodávky zboží a ke komunikaci s Vámi.
  • Záznamy z naší databáze zákazníků nejsou a nebudou v žádném případě poskytnuty jiné firmě či osobě a slouží jen pro potřeby provozovatele e-shopu.

Pro Vaši bezpečnost jsou data, která vyplníte ve formulářích na stránkách našeho obchodu, posílána šifrovaným protokolem SSL. To zajišťuje maximální možnou míru ochrany před zneužitím těchto dat.I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je BORA spol. s r.o., IČ 42408652 se sídlem U Habrovky 247/11, Praha 4, PSČ 14000 (dále jen: „správce“).

2. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo spole-čenské identity této fyzické osoby.


3. Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktními údaji pově-řence jsou:
adresa: NOVAK SOFTWARE s.r.o.,Branická 213/53, 147 00 Praha 4, Provozovna: Mantovská 697/1, 109 00 Praha 10 email: gdpr@nsw.cz telefon: +420 730 516 333II. ZDROJE A KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.III. ZÁKONNÝ DŮVOD A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

• plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
• oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasí-lání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,2. Účelem zpracování osobních údajů je:

• vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez po-skytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,


3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.IV. DOBA UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

1. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 3 let od ukončení smluvního vztahu).

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.V. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ (SUBDODAVATELÉ SPRÁVCE)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

• podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

• zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu, (NOVAK SOFTWARE s..ro., IČ: 26034166)

• zajišťující účetní a ekonomické služby. (Ing. Bohumír HOUSKA -EKONOMSERVIS, s.r.o. IČ 28428781 )


2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci

VI. VAŠE PRÁVA

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte


a. právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

b. právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

c. právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

d. právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

e. právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.


2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.VII. PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technicko-organizační opatření k zabezpečení datových úložišť a úlo-žišť osobních údajů v listinné podobě, zejména:

3. osobní údaje budou zpracovávány v prostorách Zpracovatele dle čl. III odst. 4 Smlou-vy, do nichž budou mít přístup pouze oprávněné osoby Zpracovatele nebo jeho dodavatelů (subdodavatelů, poddodavatelů);

4. oprávněné osoby Zpracovatele, které zpracovávají osobní údaje podle této Smlouvy, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatře-ních, jejichž zveřejnění by ohrozilo jejich zabezpečení.

5. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.VIII. VYUŽITÍ COOKIES A TOPLIST.CZ


Webová stránka používá cookies.
K personalizaci obsahu a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. In-formace o tom, jak náš web používáte, sdílíme s partnery (TOPLIST.CZ) pro potřeby analýzy.. Cookies jsou malé textové soubory, které mohou být používány webovými stránkami, aby učinily uživatelský zážitek více efektivní. Zákon uvádí, že můžeme ukládat cookies na vašem zařízení, pokud jsou nezbytně nutné pro provoz této stránky, případně slouží čistě pro statistické účely. Pro všechny ostatní typy cookies potřebujeme vaše povolení, společnost BORA – sprol. s.ro. se zavazuje, že jiné typy Coockies nevyužívá.
Zde je přehled využívaných Coockies:


Nutné (4)

Nutné cookies pomáhají, aby byla webová stránka použitelná tak, že umožní základní funkce jako navigace stránky a přístup k zabezpečeným sekcím webové stránky. Webovvá stránka nemůže správně fungovat bez těchto cookies.
JMÉNO POSKYTOVATEL ÚČEL VYPRŠENÍ TYP
_utma, naradi-dilna.cz ukládá množství návštěv, čas první návštěvy, předchozí návštěvu a aktuální návštěvu 2 dny HTTP Cookie
_utmb, _utmc, naradi-dilna.cz používají ke kontrole, jak rychle lidé opouštějí: při spuštění návště-vu a zhruba konce (c vyprší rych-le). 40 min Seassion HTTP Cookie
_utmz, naradi-dilna.cz zaznamenává, zda návštěvník po-cházel z vyhledávače (a pokud ano, použitého klíčového slova pro vy-hledávání), odkazu nebo z žádné předchozí stránky (např. záložku). 12 hodin HTTP Cookie

Statistické (1)


Statistické cookies pomáhají majitelům webových stránek, aby porozuměli, jak ná-vštěvníci používají webové stránky. Anonymně sbírají a sdělují informace

JMÉNO POSKYTOVATEL ÚČEL VYPRŠENÍ TYP
_ui, toplist.cz Informace o návštěvách 2 dny HTTP CookieIX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu při-jímáte. 2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.
 
Copyright © 2005-2012, BORA spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena.