V našem katalogu je 1680 položek.

Záruka Proma

Záruční podmínky

1. Záruka na výrobky dodávané distributorem PROMA CZ s.r.o. je v průběhu záruční lhůty poskytována v rozsahu následujících záručních podmínek.

2. Distributor poskytuje záruku na jím prodané stroje značek PROMA, Ferm, Ferm Powerline a Ferm Power Premium v délce trvání 5 let. U strojů značek Ferm Economy, Comprecise a Telwin 3 roky. Na zakoupené náhradní díly poskytuje distributor záruku po dobu 6 měsíců od data prodeje. U níže uvedených konvenčních strojů je prodloužená záruka podmíněna provedením „Garanční prohlídky“, která musí být realizována nejdéle v průběhu třetího roku záruční lhůty. Při této prohlídce je kontrolována celková funkčnost stroje a dále prováděna výměna maziv, provozních náplní a opotřebených náhradních dílů. Tato služba je za poplatek prováděna v místě provozu stroje. Objednání stroje ke „Garanční prohlídce“ provádí zákazník telefonicky u autorizovaného servisního střediska PROMA CZ na tel. čísle +420 494 506 215. Tato podmínka platí pro univerzální soustruhy typových řad SPD; SPE; SPF; SPI, brusky na plocho řady PBP, univerzální frézky typových řad FHV; FVV; FNS; FH, radiální vrtačky řady RV a strojní vrtačky B-1850FE/400 a B-1850FP/400. Záruka poskytovaná na stroje využívané profesionálně nebo v řemeslné činnosti se řídí obchodním zákoníkem.

3. Pokud je na vadný výrobek řádně uplatněna záruka, poskytuje distributor svým zákazníkům právo na bezplatnou výměnu všech vadných dílů. V tomto případě hradí polovinu nákladů na přepravu do autorizovaného servisního střediska a následně nazpět k zákazníkovi distributor.

4. Práva z odpovědnosti za vady materiálu nebo vady výrobní a montážní výrobků uvedených na trh distributorem PROMA CZ s.r.o je možné uplatnit u prodejce či distributora.

5. Oprávnění provádět záruční a pozáruční servis na výrobky uvedené na trh distributorem PROMA CZ s.r.o. má pouze autorizované servisní středisko.

6. Nebude-li při reklamačním řízení vada uznána jako vada podléhající záruce, hradí veškeré náklady spojené s dopravou, s výkonem servisního technika a cenu náhradních dílů a materiálu kupující (vlastník výrobku).

7. Záruka zaniká v těchto případech:
a) záruční list je nesprávně nebo neúplně vyplněn
b) údaje v záručním listě se liší od údajů uvedených na štítku stroje
c) výrobek nelze podle záručního listu identifikovat
d) výrobek byl používán v rozporu s návodem k obsluze, pro jiné účely nebo v jiných podmínkách, než je obvyklé
e) zásahem do výrobku včetně úprav jiným, než autorizovaným servisním střediskem (např. výměna, zkrácení či jiné úpravy přívodních kabelů)
f) výrobek byl mechanicky poškozen, například pádem nebo úderem
g) poškození výrobku bylo způsobeno vnějšími vlivy, např. znečištěním, nevhodným prostředím nebo vyšší mocí, dále pokud byl výrobek poškozen vinou uživatele (např. použitím poškozeného nebo nevhodného příslu-šenství, přetížením atd.)
i) byla-li zanedbána péče o výrobek nebo běžná údržba (znečištěné větrací otvory apod.)
j) byl-li stroj dále používán i po projevující se závadě
k) při poškození během transportu

8. Záruku 5 let (3 roky) nelze uplatnit v těchto případech:
a) nebyl-li předložen řádně vyplněný originál tohoto záručního listu
b) nebyl-li k posouzení předán kompletní výrobek
c) pokud nebyla se strojem ukončena činnost okamžitě po projevu nestandardního chování (např. zvýšená hlučnost, nadměrné jiskření kolektoru, pískání ložisek apod.)

9. Záruka se nevztahuje na opotřebení stroje způsobené jejím obvyklým užíváním a na běžnou údržbu výrobku (např. výměna tuků, uhlíků, pryžových těsnění apod.)

10. Akumulátory, nabíječky akumulátorů a kufry jsou z prodloužené záruky vyloučeny. Na tyto platí záruční doba 12 měsíců.

11. Stroj musí být k záruční opravě předán v čistém stavu. Čištění stroje nespadá do opravy a není tudíž zahrnuto do rozsahu prací v rámci záruční opravy. Pokud bude stroj znečištěn vyhrazuje si distributor právo na fakturaci prací spojených s vyčištěním stroje.

12. Záruční doba se prodlužuje o dobu od převzetí autorizovaným servisním střediskem nebo prodávajícím až do doby, kdy zákazník opravený stroj obdrží, převezme nebo je povinen opravený stroj převzít.

13. Odstranění závad uznaných distributorem jako záruční, plynoucích ze záručních závazků, se uskuteč-ňuje způsobem:
a) vadné nářadí dle rozhodnutí distributora bezplatně opraví autorizované servisní středisko
b) distributor nahradí vadný výrobek bezchybným výrobkem stejného nebo odpovídajícího typu nebo modelu. Nahrazené výrobky nebo díly se stávají majetkem distributora.

14. Prodávající je povinen při prodeji seznámit kupujícího s obsluhou výrobku, výrobek předvést, vyplnit řádně záruční list včetně data prodeje, názvu, typu a výrobního čísla výrobku. Kontrolu, zda tak učinil, provede zákazník.

15. Reklamaci lze uplatnit pouze na výrobky uvedené na trh distributorem PROMA CZ s.r.o.


Místo a způsob uplatnění reklamace:

- reklamaci vady výrobku či poskytované služby je možno uplatnit v místě prodeje, nebo přímo v servisních střediscích společnosti Proma CZ s.r.o.
- při reklamaci je nutné předložit výrobek v kompletním a nerozebraném stavu, dále pak řádně vyplněný záruční list a účetní doklad prokazující datum koupě výrobku
- reklamace včetně odstranění závady musí být provedena v zákonem stanovené lhůtě, pokud není se spotřebitelem dohodnuto jinak

Záruční podmínky WORX Professional

Autorizované servisní středisko pro výrobky značky WORX PROFESSIONAL uvedené na trh distributorem je servisní středisko Proma CZ s.r.o., Mělčany 38, Dobruška, PSČ 518 01 (dále jen „autorizované servisní středisko“).

1. Záruka na výrobky značky WORX PROFESSIONAL uvedené na trh distributorem je v průběhu záruční doby poskytována v rozsahu následujících záručních podmínek.
2. Distributor poskytuje záruční dobu na jím prodané stroje značky WORX PROFESSIONAL v délce 24 měsíců. Při řemeslném nebo profesionálním využití nebo při obdobném zatížení v délce 12 měsíců.
3. Nadstandardní záruku „2+1+2=5“ v délce trvání 43 800 hodin získá zákazník při splnění podmínek vyplývajících ze služby „GARANČNÍ PROGRAM“.
4. Pokud je vada, na kterou se vztahuje záruka dodavatele, řádně uplatněna během záruční doby, poskytuje distributor svým zákazníkům právo na bezplatnou výměnu všech dílů stejně tak i na demontáž dílů, které jsou prokazatelně vadné. V tomto případě hradí náklady na přepravu do autorizovaného servisního střediska a následně nazpět k zákazníkovi distributor.
5. Práva z odpovědnosti za vady materiálu nebo vady výrobní a montážní výrobků značky WORX PROFESSIONAL se uplatňují nejlépe na bezplatné telefonní lince 800 700 050, kde Vám distributor při splnění podmínek programu „SERVIS 48“ zajistí nejrychlejší možný záruční servis nebo „INSPEKČNÍ PROHLÍDKU“. Práva z odpovědnosti za vady materiálu nebo vady výrobní a montážní se mohou také uplatnit u prodejce, u kterého byl příslušný stroj, nástroj nebo náhradní díl zakoupen.
6. Oprávnění provádět záruční servis a „INSPEKČNÍ PROHLÍDKU“ na výrobky značky WORX PROFESSIONAL uvedené na trh distributorem má pouze autorizované servisní středisko.
7. Nebude-li při reklamačním řízení vada uznána jako vada podléhající záruce, hradí veškeré náklady spojené s dopravou, s výkonem servisního technika a náhradními díly kupující (vlastník výrobku).
8. Záruka zaniká v těchto případech:
a) záruční list je nesprávně nebo neúplně vyplněn
b) údaje v záručním listě se liší od údajů uvedených na stroji
c) výrobek nelze podle záručního listu identifikovat
d) výrobek byl používán v rozporu s návodem k obsluze, pro jiné účely nebo v jiných podmínkách, než je obvyklé
e) zásahem do výrobku včetně úprav jiným, než autorizovaným servisním střediskem
f) výrobek byl mechanicky poškozen, například pádem nebo úderem
g) poškození výrobku bylo způsobeno vnějšími vlivy, např. znečištěním nevhodným prostředím nebo vyšší mocí, dále pokud byl výrobek poškozen vinou uživatele (např. použitím poškozeného nebo nevhodného příslušenství, přetížením atd.)
i) byla-li zanedbána péče o výrobek
j) při poškození během transportu
9. Záruku nelze uplatnit v těchto případech:
a) nebyl-li předložen originál záručního listu nebo účtenka s vyplněnými identifikačními údaji o stroji, nástroji nebo příslušenství
b) v nejasných případech při nadstandardní záruce „2+1+2=5“ pokud není předložen originální doklad o registraci záruky „2+1+2=5“ a originální doklady o plnění podmínek služby „GARANČNÍ PROGRAM“
c) nebyl-li k posouzení předán kompletní výrobek
10. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním a na běžnou údržbu výrobku (např. výměna tuků, uhlíků, pryžových těsnění apod.)
11. Akumulátory, nabíječky akumulátorů a kufry jsou z prodloužené záruky „2+1+2=5“ vyloučeny. Na tyto platí záruční doba 24 měsíců.
12. Stroj musí být k záruční opravě předán v čistém stavu. Čištění stroje nespadá do opravy a není tudíž zahrnuto do rozsahu prací v rámci záruční opravy. V takovém případě si distributor vyhrazuje právo na fakturaci prací spojených s vyčištěním stroje.
13. Nárok na opravu v délce trvání 48 hodin získává kupující při dodržení podmínek uvedených v popisu služby „SERVIS 48“ .
14. Záruční servis a „INSPEKČNÍ PROHLÍDKU“ potvrdí autorizované servisní středisko do záručního listu. Záruční list je nedílnou součástí prodaného výrobku odpovídajícího čísla.
15. Záruční doba se prodlužuje o dobu od převzetí autorizovaným servisním střediskem nebo prodávajícím až do doby, kdy zákazník opravený stroj obdrží, převezme nebo je povinen opravený stroj převzít.
16. Odstranění závad uznaných distributorem jako záruční, plynoucích ze záručních závazků, se uskutečňuje způsobem:
a) vadné nářadí dle rozhodnutí distributora bezplatně opraví autorizované servisní středisko.
b) distributor nahradí vadný výrobek bezchybným výrobkem stejného nebo podobného typu nebo modelu. Nahrazené výrobky nebo díly se stávají majetkem distributora.
17. Prodávající je povinen při prodeji seznámit kupujícího s obsluhou výrobku, výrobek předvést, vyplnit řádně záruční list včetně data prodeje, názvu, typu a výrobního čísla výrobku. Kontrolu, zda tak učinil, provede zákazník. Pokud tak prodejce neučiní, je nutné informovat distributora na bezplatné telefonní lince 800 700 050.
18. Reklamaci lze uplatnit pouze na výrobky uvedené na trh distributorem.
19. Brožura Prohlášení o záruce "1+2=3", která je přiložena k bezpečnostním pokynům každého výrobku, se nevztahuje na výrobky zakoupené v České republice.
Autorizované servisní středisko:

PROMA CZ s.r.o.
servisní středisko
Mělčany 38, 518 01 Dobruška
 
Copyright © 2005-2012, BORA spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena.