V našem katalogu je 1680 položek.

Reklamační řád

Reklamace

Vymezení pojmů :

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající

Dodavatel/prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby

Spotřebitel (kupující)-  je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující – nespotřebitel (podnikatel/obchodní společnost) - Kupujícím se v tomto případě rozumí podnikatel či firma, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Kupní smlouva – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného potvrzením objednávky ze strany prodávajícího. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. 

 • Reklamační řád se řídí podle zákona.
 • Kupující, který není spotřebitelem, je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout neprodleně po převzetí a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o závadách, zejména není-li poškozeno nebo jinak znehodnoceno. Déle je povinen zkontrolovat úplnost dodávky a kontrolu seriových čísel uvedených na přístroji a v záručním listě. Předejde tak pozdějším komplikacím s případnou reklamací vady věci, která vznikla při její přepravě. Podpisem přepravního listu kupující stvrzuje vnější nepoškozenost zásilky při dodání. Vnější nepoškozenost zásilky při převzetí je předpokladem nepoškození věci při přepravě.
 • Kupující, který je spotřebitelem, není povinen provést prohlídku zboží při převzetí, jako kupující, který není spotřebitelem. Avšak v jeho vlastním zájmu je mu tato prohlídka doporučena, jelikož tak může předejít případným sporům při uplatnění reklamace zboží poškozeného přepravou. Své výhrady k dodanému zboží může uvést do přepravního dokladu. Spotřebitel může odmítnout převzít zboží, které je v rozporu s kupní smlouvou.
 • Záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí věci kupujícím

 • Kupující uplatní reklamaci na výrobky v záruční lhůtě u prodávajícího nebo přímo u záručních servisů jednotlivých výrobců.Servisní střediska jsou uvedena u každého výrobce na těchto stránkách. V případě nejasností nám zašlete e-mail info@naradi-dilna.cz nebo zavolejte na číslo 384321034 či faxujte na číslo 384322176.

 • Kupující je povinen při reklamaci prokázat uskutečnění nákupu - nejlépe předložením platného záručního listu a dokladu o zaplacení přístroje, v odůvodněných případech je možné prokázat nákup i jiným vhodným a dostatečně průkazným způsobem.Reklamovaný přístroj musí kupující dodat v úplném stavu a zabalený ve vhodném obalu (pro transport a pod.).V případě reklamace u dodavatele musí kupující přístroj odeslat na vlastní náklady na adresu dodavatele.Poštovné si hradí zákazník na vlastní náklady.V případě oprávněné reklamace může kupující (je-li spotřebitelem)uplatnit náhradu nutných výdajů, které vynaložil v souvislosti s uplatněním reklamace.

 • Informace o zboží a jeho popis může obsahovat věcné nebo technické nepřesnosti. Tímto se prodávající nijak nezbavuje své povinnosti řádně informovat spotřebitele o vlastnostech prodávaných výrobků a služeb. Změny těchto údajů a cen jsou vyhrazeny.Podmínky vymezené v přijaté objednávce je možné měnit jen dohodou smluvních stran.

 • Záruční lhůta je pro kupující - spotřebitele  24 měsíců, pro kupující – nespotřebitele je 12 měsíců za základě záručních podmínek jednotlivých výrobců. Více v sekci Záruka.

 • Při používání zboží se kupující řídí návodem k použití a dbá pokynů prodejce.

 • Za případné škody vzniklé z nesprávného použití zboží nenese prodávající odpovědnost.

 • Nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným použitím a běžným opotřebením.

 •  Pokud se vada či jiný rozpor s kupní smlouvou projeví v prvních 6 měsících od převzetí plnění, má se za to, že existovala již v době převzetí věci, pokud se neprokáže opak či to neodporuje povaze věci. V případě uplatnění rozporu s kupní smlouvou má kupující právo volby mezi uvedením do stavu odpovídajícího kupní smlouvě opravou nebo výměnou zboží. Pokud by takový postup nebyl možný, lze poskytnout slevu z ceny nebo kupující může od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo si ho sám způsobil.

 • Reklamace bude vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 kalendářních dnů od jejího uplatnění, prodávající se může s kupujícím dohodnout na případném prodloužení lhůty k vyřízení reklamace. V případě zamítnutí reklamace bude kupujícímu poskytnuto jeho písemné odůvodnění.

 • Otázky v tomto reklamačním řádu neupravené se ve vztahu ke kupujícímu (spotřebiteli) řídí ustanoveními občanského zákoníku, zákonem o ochraně spotřebitele  a záručními podmínkami poskytnutými jednotlivými výrobci zboží. 

 • V případě rozporu mezi záručními podmínkami výrobců a tímto  reklamačním řádem se použijí záruční podmínky pro kupujícího (spotřebitele) příznivější.

 • Ve spotřebitelských smlouvách platí, že není možné se smluvně odchýlit od zákona v neprospěch spotřebitele.

 • Kupující může zboží reklamovat i osobně na adrese společnosti a to od 8 do 14 hod. Je lépe dohodnout termín na výše uvedených kontaktech. 

 • Kontaktní osoba pro reklamace Vašeho zboží: Radek Houska - e-mail

Tyto obchodní podmínky byly konzultovány SOS – Sdružením obrany spotřebitelů, o.s. (www.spotrebitele.info). To potvrzuje udělené jedinečné logo SAOP o provedení SOS – Spotřebitelského auditu obchodních podmínek, které naleznete na http://www.spotrebitele.info/audit/audit.php.

V případě nejasností ohledně těchto obchodních podmínek můžete SOS kontaktovat elektronicky na http://www.spotrebitele.info/poradna/vlozdotaz_saop.php nebo telefonicky na poradenské lince SOS 900 08 08 08 (8Kč/min).

 
Copyright © 2005-2012, BORA spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena.