V našem katalogu je 1680 položek.

Záruka BOSCH

Praha, 02.01.2003

Vážení obchodní přátelé,

dovolujeme si Vás tímto dopisem informovat o změnách v poskytování záruční doby na výrobky dodávané naší společností do prodejní sítě, jak nastaly na základě nových právních ustanovení, které vstoupily v platnost 1. ledna 2003.

Záruka je upravována 2 zákoníky – občanským a obchodním zákoníkem a pro udělování záruky je důležitý účel, pro který bude kupované nářadí používáno.

Firma Robert Bosch odbytová společnost s r.o. poskytuje od 1.1.2003 záruku:

podle § 620 obč. zákoníku 24 měsíců od data prodeje na zboží určené pro soukromou spotřebu , tzv. spotřební zboží a 12 měsíců na zboží používané k obchodní nebo podnikatelské činnosti podle znění §429 obch. zákoníku

Z povahy nářadí zelené řady Bosch, zahradní techniky Bosch, nářadí Skil a Dremel vyplývá, že není určeno pro profesionální použití , a proto se na ně vztahuje ustanovení občanského zákoníku, tedy 24 měsíců záruční doby, a to bez výjimky. Na příslušenství platí nově také záruka 24 měsíců a bude uznávána na základě předložení výrobku a prodejního dokladu.

Pro udělování záruky na nářadí modré řady – pro profesionály, pneumatické nářadí a měřící techniku platí od 1.1 2003 tyto pravidla: 1. Varianta kupní smlouvy, kdy kupujícím je osoba zapsaná v obchodním rejstříku, podniká na základě živnostenského oprávnění, apod. Tento zákazník kupuje nářadí pro svoji obchodní nebo podnikatelskou činnost , požaduje uvedení své firmy při vystavování úplného daňového dokladu a na příslušném dokladu požaduje uvedení DPH, atd. V tomto případě se jedná o kupní smlouvu, která je řízena obchodním zákoníkem, který neurčuje délku záruční doby. Společnost Robert Bosch doporučuje poskytovat 12 měsíců záruční doby od data prodeje a pro toto období bude bezplatně vyřizovat záruční opravy v rozsahu, jak tomu bylo doposud. 2. varianta kupní smlouvy je, kdy si nářadí kupuje zákazník, nikoliv pro svou podnikatelskou činnost. Pak platí ustanovení občanského zákoníku a záruka je 24 měsíců. §619 jednoznačně stanovuje, že „ záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým používáním.“! V našem případě se záruka nevztahuje např. na uhlíky, mazací tuky, pryžová těsnění na pohyblivých částech výrobku či běžné opotřebení pohyblivých částí, apod.

V souladu s §620 odstavcem 4 stanovujeme, že před používáním nářadí je třeba se důkladně seznámit s ustanoveními danými v návodu k obsluze. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nesprávným používáním či neodborným zacházením s nářadím v rozporu s návodem k obsluze a záručním listě.

Nový zákon bohužel jednoznačně nedefinuje nárok na opravu výrobku v záruce, event. jeho výměnu. Doslovná citace zní: „ Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti.

Záruční opravy budou prováděny pouze v pověřeném servisu Bosch Servis Centrum Praha. Pro posouzení záruční lhůty je bezpodmínečně nutné k řádně vyplněnému záručnímu listu doložit prodejní doklad nebo jeho kopii, který bude sloužit k posouzení délky záruční doby. Stávající záruční listy jsou platné , avšak budou v průběhu jara nahrazovány záručními listy novými. Výše uvedené podmínky platí pro všechno zboží dodané firmou Robert Bosch, které máte na skladě, tzn. plošně na všechno zboží prodané po 1.1.2003. Záruka na opravy všeobecně zůstává 6 měsíců. ( nutno doložit dokladem o zaplacení)

Vážení obchodní přátelé, uvědomujeme si, že nové zákonné úpravy, které se týkají délky záruční doby, nejsou jednoduché, a proto jsme připraveni odpovídat na všechny Vaše dotazy týkající se této problematiky. Kontaktujte nás, prosím, na našich poradenských linkách nebo přímo servisní centrum nebo oddělení marketingu.

Záruka výrobce BOSCH stav k 1.9.2004  https://www.bosch-pt.com/warranty/pdf/warranty_cs-CZ.pdf

Servisní středisko

BOSCH Service center PT
K Vápence 1621/16
692 01 Mikulov
tel: +420 519 305 700
fax: +420 519 305 705

 
Copyright © 2005-2012, BORA spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena.